Suomen Geoteknillinen Yhdistys on hallituksensa päätöksellä ottanut vastuun pohjatutkijoiden pätevyyden osoittamisesta. Pätevyyden osoittaminen vastaa kansainvälisien standardien pätevyysvaatimuksiin (CEN/ISO/TS 22475-2 ja CEN/ISO/TS 22475-3). SGY:n hallitus on nimennyt ensimmäiselle kahden vuoden toimikaudelle Jani Lepistön ylläpitämään ja kehittämään pätevyyden osoittamisjärjestelmän. Vastuuhenkilö ylläpitää myös SGY:n hallinnassa olevaa rekisteriä pätevistä pohjatutkijoista.

Myönnettävä pätevyys on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen pätevyys tulee osoittaa uudelleen. Uusimisen yhteydessä hakija antaa selvityksen, että hän on saanut edeltävän kolmen vuoden aikana täydennyskoulutusta siinä laajuudessa, että hänen tietonsa pohjatutkimuksista on ajantasaisia.

Aiemmin päteväksi osoitetut käyttäjät tai ammattitutkinnon suorittaneet voivat uusia pätevyytensä tenttimällä. Tentin lisäksi hakijasta tulee antaa työnantajan todistus, jossa vakuutetaan, että henkilö on saanut riittävät teoreettiset tiedot ja koulutukset toteuttaakseen tutkimuksia laadukkaasti ja omaa riittävän työkokemuksen ollakseen pätevä tekemään pohjatutkimuksia.

Henkilöt, joilla ei ole aiemmin ollut voimassa olevaa pätevyyttä tai ammattitutkintoa tullaan tentin lisäksi haastattelemaan. Haastattelusta sovitaan tapauskohtaisesti siten, että sähköisiä viestimiä, kuten Skype voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Hakijoiden tulee varautua mahdolliseen haastatteluun. Ne nauhoitetaan laadun ja hakijan oikeusturvankin varmistamiseksi.

 

Tenttiminen 

Tentti tehdään sähköisesti. Tentti koostuu yhteensä 20 monivalintakysymyksestä. Näistä kysymyksistä tulee vastata oikein 15 kysymykseen, jotta tentti hyväksytään. Tenttiin voi rekisteröityä osoitteessa www.sgy.fi. Tenttiin voi rekisteröityä myös sähköpostiin toimitettavan linkin kautta. Linkin voi pyytää myös sähköpostilla pohjatutkija@gmail.com.

Tentin yhteydessä ilmoitetaan ne tutkimusmenetelmät, joille pätevyyttä haetaan. Lisäksi tentissä annetaan omien yhteystietojen lisäksi työnantajan yhteystiedot (sähköpostiosoite), jonne lähetetään työnantajan todistuslomake täytettäväksi.

Mikäli hakija ei voi tehdä tenttiä sähköisesti tai osallistua haastatteluun sähköisesti, tulee järjestelyistä sopia erikseen, poikkeusjärjestelyistä syntyvistä kustannuksista vastaa pätevyyden hakija / hänen työnantajansa. Tentin ja työnantajavakuuden antamisen jälkeen hyväksytty pätevyystodistus toimitetaan neljän viikon kuluessa hakijalle. Hylätyn tentin voi uusia vasta erillisen ilmoituksen jälkeen (odotusaika noin kaksi viikkoa).

 

Pätevyys 

Pätevyys on voimassa kerrallaan 3 vuotta, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia. SGY pitää yllä rekisteriä pätevyyksistä. Pätevyydestä toimitetaan henkilökohtainen todistus PDF–formaatissa.

SGY:n ylläpitämässä järjestelmässä on kyse pohjatutkijan ammattitaidon osoittamisesta sekä päteväksi osoitettujen pohjatutkijoiden rekisterin ylläpidosta, eli kyseessä on pätevyys. Pohjatutkijan ammattitutkinto on puolestaan tutkinto, jolla saadaan pohjatutkijan ammattinimike.

Pätevyys voidaan myöntää henkilölle, jolla on vähintään kolme vuotta kokemusta alalta. Lisäksi henkilön tulee läpäistä SGY:n ylläpitämä tentti sekä osallistua vähintään päivän mittaiseen perehdyttämiskoulutukseen (voi olla myös työnantajan tarjoama).

 

Pohjatutkijan perehdytyslista

1. Ymmärtää pohjatutkimuksen tarkoituksen

Mitä tietoja pohjatutkimuksilla selvitetään ja mihin niitä käytetään

– Lähtöaineisto, tutkimuksen tavoitteet, työn valmistelu, raportointi ja työn arviointi

2. Tuntee pohjatutkimuksen laadunhallinnan

Miten hallitaan pohjatutkimusprosessin laatua, mitä standardeja, lakeja ja ohjeita tulee noudattaa, mitä lupia tarvitaan, mitkä vaatimukset koskevat yrityksiä, henkilöstöä ja tutkimuslaitteistoja. Mitkä ovat pohjatutkimusprosessiin osallistuvien vastuut

3. Pohjatutkimuksia ohjaavat lait ja standardit, laadunvarmistus

4. Tietää tutkimusten tekemisen oikeudet ja velvoitteet

Miten saadaan oikeus tutkimusten suorittamiseksi kolmannen osapuolen hallitsemilla alueilla, kolmannen osapuolten laiteiden huomioiminen, tutkimusten suorittaminen liikenne-, luonnonsuojelu-alueilla ym. alueilla

– Tutkimusluvat, työskentely ja vaadittavat pätevyydet tie-, katu- ja rautatiealueella, muut luvat

5. Tuntee pohjatutkimusprojektin suunnittelun periaatteet

Osaa lukea pohjatutkimusohjelmia ja tuntee ohjelman sisällölliset vaatimukset

– Ohjelman sisältö, kenttätutkimusten raportointi, työraportti, kenttätutkimusmerkinnät (kartta)

6. Tuntee Suomessa yleisemmin käytetyt pohjatutkimusmenetelmät ja niiden suoritustavan

(täry-, paino-, heijari-, puristinheijari-, siipi-, CPTU-, porakonekairaus ja näytteenotto)

– laboratoriokokeet ja vaatimukset kokeita varten otettaville näytteille 

– pohjavesiasemat 

– tutkimusten suoritus (kairauslajikohtaisesti)

7. Työkoneiden huolto, käyttö ja kalibrointi

Tuntee Suomessa tutkimuksiin käytettävät koneet, varusteet ja ominaisuudet.

Koulutuksen sisällön tulee olla laajuudeltaan ”Pohjatutkijan opas” mukainen – perehdytyksen keston tulee vastata vähintään yhtä työpäivää.

 

Kustannukset 

Tenttimaksu sisältäen sähköisen tentin, rekisteröinnin ja todistuksen 150 €, alv 0 %. Mikäli tentti hylätään on uusintakäsittelymaksu 80 €, alv 0 %. Erityisjärjestelyistä syntyvät kustannukset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

 

Siirry pätevyystenttiin »

 

Suomen Geoteknillinen Yhdistys
Jani Lepistö
pohjatutkija@gmail.com
p. 040 637 1389

 

Laskutukseen liittyvät asiat:
Pia Vasko
pia.vasko@ril.fi