Matka-apurahat

SGY myöntää jäsenilleen matka-apurahoja erilaisiin ulkomailla tapahtuviin tieteellisiin konferensseihin tai vastaaviin tilaisuuksiin (symposiumit, workshopit, seminaarit) osallistumiseen.

Matka-apurahojen myöntöperusteita ovat:

 • kutsuttu tai muu suullinen esitelmä tilaisuudessa (johon voi liittyä myös raportti tai kirjoitus)
 • yhdistyksen esittämä toimihenkilö- tai asiantuntijatehtävä tilaisuudessa
 • kirjoitus konferenssijulkaisussa
 • ammatillinen kiinnostus teemaan ja osallistumisesta saatava hyöty
 • perustutkinnon aikainen yli vuoden kestävä opiskelijavaihto ulkomailla.

Näiden lisäksi perusteluina voidaan ottaa huomioon:

 • SGY:n jäsenkunnalle matkasta koituva hyöty. Tällä tarkoitetaan lähinnä matkalle kertyvän tiedon ja aineiston levittämistä jäsenten käyttöön. Yleisenä käytäntönä tulee aina olla, että SGY:n maksamin kustannuksin saatu aineisto tulee ilmoittaa SGY:n tietokantaan sihteerille ja olla tarvittaessa muiden jäsenten käytettävissä.
 • Yhdistyksen rooli kutsu- ja nimeämismenettelyssä (ensisijaisesti yhdistyksen esittämät, toissijaisesti/rajoitetusti itse järjestetyt)
 • Aktiivinen toiminta yhdistyksessä, esim. kyseisen tilaisuuden aihepiirin toimikunnassa (toimikunnan/alan kannalta hyödyllinen tiedonhankinta)
 • Hakijan tai taustaorganisaation taloudellinen tilanne
 • Jatkokouluttautuminen tai tohtoriopinnot.

SGY myöntää apurahoja toimikunnille varatusta momentista sekä yleisestä matka-apurahamomentista. SGY:n toimikuntatyöskentelyyn liittyvät matkat tulee käsitellä ensin kyseisessä toimikunnassa.

Apurahan piiriin kuuluvat tapauskohtaisesti: matkat, majoitus ja osallistumismaksut. Päivärahoja taikka ravintoa ei makseta. Apuraha myönnetään joka kiinteäsummaisena (stipendi) tai etukäteisarvioon perustuvana ja jälkikäteen kuitteja vastaan maksettavana apurahana.

 

Muu apuraha / Taloudellinen tuki

SGY tukee taloudellisesti erilaisten alalle suunnattujen tilaisuuksien ja ekskursioiden järjestämistä.

Yhdistys voi tukea esim. seuraavan tyyppisiä tapahtumia:

 • jäsenistön kannalta mielenkiintoisten yhteisten tilaisuuksien tai ekskursioiden mahdollistaminen osallistumalla tietyllä osuudella kuluihin
 • paikallisten – pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettävien – ja jäsenistölle suunnattujen tilaisuuksien tukeminen, jolloin vähennetään järjestävien organisaatioiden taloudellista riskiä ja lasketaan kynnystä tilaisuuksien järjestämiseen
 • yhdistyksen toimialaan kuuluvien ulkomaisten vierailujen ja vierailuluentojen tukeminen
 • alalla toimivien yhdistysten (esim. ammattiainekerhojen) tapahtumien tukeminen.

Tuen piiriin kuuluvat: matkakulut, majoitus ja tarjoilukustannukset (kahvitukset ja ruokailut).

 

Apurahojen tai taloudellisen tuen haku

Apurahoja ja taloudellista tukea voi hakea kevät- ja syyskaudella vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Hakijataho (tarkka nimi)
 • Yhteyshenkilö + yhteystiedot
 • Apuraha-anomuksen syy / kohde
 • Perustelut apuraha-anomukselle.

Apurahaa tulee hakea ennen matkan/tapahtuman alkamista tai viimeistään pitkän vaihdon aikana. Takautuvia hakemuksia ei hyväksytä. Apuraha maksetaan pääsääntöisesti saman tilikauden aikana. *

SGY painottaa apurahojen saajiksi nuoria, ei yrityksen tai yliopiston jo sponsoroimia hakemuksia. Tyypillisesti myönnetyt apurahat ovat 200-500 euroa. Päätökset tekee SGY:n hallitus kokouksessaan vuosittaisen kokousaikataulunsa mukaisesti. Päätöksistä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti hakemuksessa ilmennein spostiyhteystiedoin.

 

Tämä apuraha- ja sponsorointikäytäntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.8.2013 ja on voimassa toistaiseksi.
* kohta lisätty 12.1.2016 hallituksen päätöksellä.